Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

 

1. Kto spracúva moje osobné údaje?

Subjektom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia

GDPR je naša spoločnosť:

Obchodné meno:     HypoCredit s.r.o.

Sídlo:  Čsla 1300, Šoporňa 925 52

IČO:   47 777 711

zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka č.34476/T  

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia a zároveň sme pre Vás pripravili nasledovnú informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktorú Vás zdvorilo žiadame si preštudovať.

Na koho sa môžem obrátiť so svojimi pripomienkami ?

Nakoľko spracúvame Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou. Ako dotknutá osoba sa môžete obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na nás, a to na nasledovných kontaktných údajoch:

Zodpovedná osoba:

Meno a priezvisko: Ing. Mário Lipovský

Email: hypocredit@hypocredit.sk

Tel. č.: +421 908 070 649

Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva automatizované spracúvanie vrátane profilovania ani behaviorálna reklama.

Zároveň Vás zdvorilo prosíme o prečítanie si nasledovných informácií a podmienok spracúvania Vašich osobných údajov, kde sa dozviete všetky potrebné podrobnosti vrátane Vašich nárokov a práv.

 

2. Na aké účely a na akom právnom základe sa spracúvajú moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na nižšie uvedené účely:

 • a) Na účel vykonávania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení; čl. 6 ods. (1) písm. b) Nariadenia GDPR a čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR;
 • b) Na účel identifikácie klienta alebo zástupcu klienta a overovanie tejto identifikácie na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR;
 • c) Na účel ochrany a domáhania sa práv spoločnosti voči klientovi na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. (1) písm. f) Nariadenia GDPR;
 • d) Na účel dokumentácie činnosti spoločnosti na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR;
 • e) Na účel vykonávania dohľadu na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR;
 • f) Na účel výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi spoločnosťou a jej podriadeným finančným agentom alebo viazaným finančným agentom a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, čl. 6 ods. (1) písm. b), čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR a čl. 6 ods. (1) písm. f) Nariadenia GDPR;
 • g) Na účel plnenia úloh a povinností finančného agenta alebo finančného poradcu podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  na právnom základe zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR;
 • h) Na účel marketingu na právnom základe čl. 6 ods. (1) písm. a) Nariadenia GDPR a priameho marketingu na právnom základe čl. 6 ods. (1) písm. f) Nariadenia GDPR;
 • i) Na účel vedenia účtovníctva na právnom základe čl. 6 ods. (1) písm. c) Nariadenia GDPR.

 

3. Ako dlho sa spracúvajú moje osobné údaje?

Doba spracúvaniaVašich osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 • a) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. a. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu 10 rokov,
 • b) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. b. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu 10 rokov,
 • c) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. c. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 • d) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. d. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 • e) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. e. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu 10 rokov,
 • f) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. f. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu 10 rokov,
 • g) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. g. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu 10 rokov,
 • h) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. h. do podania námietky dotknutou osobou.
 • i) pri účele spracúvania podľa odseku 2. písm. i. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi, ktorá je 10 rokov.

 

4. Prečo je potrebné spracúvať moje osobné údaje?

Spracúvanie Vašich osobných údajov podľa ods. 3 s výnimkou písmena f. je potrebné na uzatvorenie zmluvy a plnenie si našich zákonných povinností. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu a zároveň zákon nám explicitne zakazuje poskytovať Vám naše služby. Poskytnutie osobných údajov je teda nevyhnutné za účelom poskytovania našich služieb. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, obrazová podobizeň uvedená na doklade totožnosti, v prípade potreby výnimočne údaje o zdravotnom stave (produkty životného poistenia a pod.)

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 3 písm. f) je našim oprávneným záujmom a využívame ich na zasielanie zaujímavých ponúk pre Vás, ako nášho klienta. Spracúvanie nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy alebo zákonnou povinnosťou. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Ak chcete byť v rámci nášho marketingu informovaný o najnovších službách a produktoch, ktoré ponúkame, potrebujeme na ich zasielanie Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

5. Aké mám práva ako dotknutá osoba?

a) Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe Vašej žiadosti kópiu týchto osobných údajov. Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Môžeme Vám však odmietnuť poskytnutie kópie uvedenej v tomto odseku, ak by toto Vaše právo malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

b) Ako dotknutá osoba máte právo na opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov. Vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

c) Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XXII a nasl.,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 • Ako dotknutá osoba nebudete mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej spoločnosti.
 • Výmaz osobných údajov Vás ako dotknutej osoby vykonáme na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že Vaša žiadosť je dôvodná.

d) Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadnete správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 6 písm. e), a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku našej spoločnosti, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane ako dotknutej osoby.

Pokiaľ ako dotknutá osoba žiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Ako dotknutú osobu Vás budeme informovať, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

e) Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

f) Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Vašu doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie takýchto osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

g) Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Ako dotknutá osoba svoj súhlas odvoláte tak, že nás kontaktujete so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

h) Ako dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

6. Komu poskytujete moje osobné údaje?

a) Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, ktoré neposkytujú primerané záruky ochrany osobných údajov.

b) Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím osobám za účelom spracovania externých služieb účtovníctva, za účelom vykonávania externých služieb call centra a za účelom poskytovania našich služieb najmä spolupracujúcim podriadeným finančným agentom a finančným inštitúciám ako sú napríklad banky a poisťovne. Ich aktuálny zoznam môžete nájsť na našej webovej stránke. V takomto prípade je tretia osoba v postavení sprostredkovateľa alebo prevádzkovateľa a má zabezpečené všetky požiadavky na riadnu ochranu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.

c) Na základe osobitného zákona poskytujeme Vaše osobné údaje daňovému úradu, Národnej banke Slovenska a inému zákonom oprávnenému subjektu.