Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Poistenie podnikateľov

Poistenie majetku kryje škody spôsobené živelnými udalosťami, odcudzením vecí krádežou alebo lúpežou, poškodením alebo zničením poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, a tiež riziká spôsobené úmyselným poškodením alebo úmyselným zničením vecí.

 

Poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí

Aké riziká sú poistené?

 • flexa (požiar, priamy úder blesku, výbuch, dym, pád lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk),
 • povodeň – poistená je povodeň prirodzená (spôsobená napr. prechodným zvýšením hladiny vodných tokov alebo iných povrchových vôd alebo tým, že voda z určitého územia nemôže dočasne odtekať) a aj povodeň zvláštna (napr. porucha vodného diela alebo núdzové riešenie situácie na vodnom diele), záplava, víchrica, resp. prudký vietor, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, zosuv alebo zrútenie snehových lavín, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ťarcha snehu alebo námrazy, zemetrasenie, voda vytekajúca z vodovodných zariadení, pretlak alebo zamŕzanie, odcudzenie (krádež, vlámanie, lúpež a to vrátane vandalizmu), rozbitie skla.

 

Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie je určené pre  náhradu finančných škôd, ktoré vznikli prerušením prevádzky alebo obmedzením prevádzky poistenej spoločnosti v dôsledku vecnej škody poistenej majetkovým poistením.  Finančnou stratou je myslený ušlý zisk (z predaja vyrobených produktov, z poskytovaných služieb) a fixné náklady (náklady poisteného, ktoré musí poistený vynaložiť počas doby trvania prerušenia alebo obmedzenia prevádzky).

 

Aké riziká sú poistené?

živelné riziká, v prípade poistenia strojov aj strojné riziká, odcudzenie.

 

Poistenie prepravy zásielok

Aké riziká sú poistené?

 • poistiť je možné poškodenie, zničenie alebo stratu spôsobené náhodnými udalosťami, ako sú hlavne živelné riziká, potopenie lodi, havária dopravného prostriedku alebo zrútenie lietadla,
 • škody vzniknuté pri zrútení skladovacích budov,
 • škody pri nakládke a vykládke, prekladaní zásielky alebo pri manipulácii s ňou,
 • odcudzenie zásielky alebo jej lúpež,
 • škody spôsobené prirodzenou povahou zásielky, ako je napríklad vnútorná skaza (pôsobenie poveternostných vplyvov, plesní, hniloby, hrdze, únikom tekutín), úbytok hmotnosti či objemu, následky negatívnej činnosti živočíchov, a pod.

 

Poistenie je možné uzatvoriť

 • pre každú zásielku jednotlivo,
 • pre všetky zásielky, ktoré spoločnosť prepravuje (formou rámcovej zmluvy),
 • iba pre vybraté riziká.

 

Poistenie strojov

Poistené môžu byť jednotlivé stroje alebo súbor strojov či strojné zariadenia.

 

Aké riziká sú poistené?

 • škody, ktoré boli spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej bola obmedzená alebo vylúčená funkčnosť poisteného stroja alebo strojného zariadenia (chybou konštrukcie; vadou materiálu alebo výrobnou vadou; pretlakom (pary, plynu alebo kvapaliny) alebo podtlakom; pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu; skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu; zlyhaním meracieho, regulačného alebo zabezpečovacieho zariadenia; nesprávnou obsluhou, nešikovnosťou, nepozornosťou alebo nedbanlivosťou),
 • dopoistiť je možné aj škody spôsobené živelnými udalosťami alebo odcudzením.