Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené inému subjektu porušením nejakého právneho predpisu.

Poistenie zodpovednosti podnikateľa

Pre koho je poistenie určené?

pre všetky podnikateľské subjekty.

Aké riziká sú kryté?

 • škody vzniknuté inému ublížením na zdraví alebo na živote,
 • škody vzniknuté inému poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením hmotnej veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve, v užívaní alebo ju má oprávnene pri sebe z akéhokoľvek iného právneho titulu,
 • finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo škody na veciach,
 • náklady na právnu ochranu poisteného proti uplatňovanému nároku na náhradu škody,
 • regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne,
 • škody vyplývajúce z vlastníctva, držby alebo iného oprávneného užívania nehnuteľnosti slúžiacej k výkonu činnosti,
 • škody spôsobené vadným výrobkom alebo vadnou prácou,
 • čisté finančné škody,
 • škody vzniknuté na veciach prevzatých a užívaných,
 • škody na životnom prostredí,
 • nemajetkové škody – zásah do práva na ochranu osobnosti (napríklad dobré meno, česť, dôstojnosť),
 • škody vzniknuté na väčšine územia európskych štátov alebo kdekoľvek vo svete (s výnimkou USA a Kanady).

Poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi

Pokiaľ zamestnanec pri plnení pracovných povinností spôsobí zamestnávateľovi škodu, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca náhradu škody až do výšky stanovenej zákonníkom práce, v niektorých prípadoch aj vyššiu.

Pre koho je poistenie určené?

 • pre zamestnancov – podľa zákonníka práce,
 • pre vybrané povolania a profesie.                     
 • Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú zamestnanec spôsobil svojmu zamestnávateľovi:
 • zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi počas trvania pracovného vzťahu a v čase trvania poistenia,
 • má právo, aby poisťovateľ za neho v dojednanom rozsahu nahradil zamestnávateľom uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, vzniknutú najmä poškodením a zničením:
 • zverených služobných predmetov, napr. motorových vozidiel,
 • mechanického pracovného prostriedku (náradie, prístroj, stroj, sústava strojov) používaného pri pracovnej činnosti,
 • tovaru alebo materiálu, napr. pri nakladaní, vykladaní alebo manipulácii s nimi,
 • dopravovaných vecí v motorovom vozidle pri dopravnej nehode, pri ktorej súčasne došlo k poškodeniu motorového vozidla, ktoré poškodené veci dopravovalo,
 • majetku tretích osôb (napr. zákazníka).

Aké riziká sú kryté?

 • škody vzniknuté inému ublížením na zdraví alebo na živote,
 • škody vzniknuté inému poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením hmotnej veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve, v užívaní alebo ju má oprávnene pri sebe z akéhokoľvek iného právneho titulu,
 • finančné škody,
 • strata zverených predmetov.

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

Pre koho je poistenie určené?

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu je určené podnikateľským subjektom, ktoré prevádzkujú vnútroštátnu alebo medzinárodnú cestnú dopravu vo vlastnom mene pre tretie osoby. Poistenie cestného dopravcu je možné rozšíriť o riziká vzniknuté činnosťou tzv. poddopravcu.

Aké riziká sú kryté?

 • Poškodenie alebo zničenie poistenej veci počas prepravy:
 • nehodou dopravného prostriedku,
 • požiarom alebo jeho sprievodným javom,
 • výbuchom, úderom blesku, živlom,
 • krádežou alebo lúpežou,
 • škody vzniknuté pri nakládke alebo vykládke prepravovaných vecí, pokiaľ ju vykonáva zmluvný prepravca,
 • škody na prepravovanom rýchlo sa kaziacom tovare (ovocie, potraviny, mrazené výrobky),
 • náklady na právnu ochranu poisteného proti uplatňovanému nároku na náhradu škody.

Poistenie zodpovednosti zasielateľa

Pre koho je poistenie určené?

pre podnikateľské subjekty, ktoré obstarávajú, sprostredkovávajú prepravu zásielok. Zasielateľ zodpovedá za škodu podľa platných právnych predpisov. Toto poistenie je možné rozšíriť o zodpovednosť zasielateľa ako uskladňovateľa alebo zasielateľa v postavení dopravcu (tzn. prípady, kedy zasielateľ prevezme na seba zodpovednosť dopravcu, pričom prepravu sám neuskutoční). Škody spôsobené zasielateľom môžu vzniknúť  napríklad pri nesprávnom vyplnení prepravných dokladov, zadaním nesprávnych informácií a údajov dopravcu, ako aj škody vzniknuté skladovaním, balením alebo chybným zaistením zásielky vo vozidle.

Aké riziká sú kryté?

 • finančné škody, škody na veciach,
 • zachraňovacie náklady k odvráteniu alebo zmierneniu následkov poistnej udalosti,
 • náklady na právnu ochranu poisteného proti uplatňovanému nároku na náhradu škody, náklady na zistenie rozsahu a výšky škody znalcom.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Pre koho je poistenie určené?

pre odborné profesie (lekári, advokáti, notári, tlmočníci, súdni znalci, daňoví poradcovia, účtovníci, audítori, sprostredkovatelia finančných služieb, architekti, projektanti, cestovné kancelárie a ďalší).

Aké riziká sú kryté?

 • škody vzniknuté inému ublížením na zdraví alebo na živote,
 • škody vzniknuté inému poškodením alebo zničením veci,
 • finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo škody na veciach,
 • čisté finančné škody,
 • škody na veciach prevzatých,
 • škody spôsobené prenosom niektorých ochorení (napríklad hepatitis),
 • škody vyplývajúce z prevádzky kancelárie, ordinácie a pod.,
 • nemajetkové škody – zásah do práva na ochranu osobnosti (napríklad dobré meno, česť, dôstojnosť).